Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí

Základní informace - Podstawowe informacje o projekcie

Název projektu:

Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí

Wspieranie form spędzania czasu wolnego przez ucniów na CZ-PL pograniczu

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000811

Anotace projektu:

Projekt  bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polského Tworkova. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol, jejich příbuzných a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Projekt polegać będzie na realizacji szeregu spotkań i działań nakierowanych na nawiązanie współpracy między szkołami podstawowymi z czeskich Szylerzowic i polskiego Tworkowa. Działania przewidziane w projekcie będą dążyć do poznawania ptzyrody pogranicza w duchu jej poszanowania, wzajemnej współpracy oraz integracji podopiecznych obu szkoł, ich bliskich oraz kadry dydaktycznej. Przewiduje się również rozbudowęogrodu przy szkole w Szylerzowic, gdzie odbywać się będą pl-cz zajęcia integracyjne.